top of page

Regulamin biblioteki

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Książki wypożyczane są bezpłatnie.

 • Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki, w tym jedną lekturę.

 • Książki są wypożyczane na okres do 2 tygodni.

 • Książki należy szanować. Przed wypożyczeniem zwracamy bibliotekarzowi uwagę na uszkodzenia.

 • Za książkę zniszczoną lub zagubioną oddajemy nową książkę.

 • Wszystkie książki należy oddać przed zakończeniem roku szkolnego w terminie ogłoszonym przez bibliotekarza.

regulamin.jpg

Regulamin czytelni

 • Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 • Do czytelni wchodzimy bez okryć wierzchnich i plecaków.

 • W czytelni obowiązuje cisza.

 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, które znajdują się w bibliotece.

 • Książkę, z której się korzystało, należy oddać osobiście dyżurującemu nauczycielowi.

 • Po przeczytaniu czasopisma należy odłożyć je na miejsce.

 • Wszystkie książki i czasopisma poleca się trosce czytelnika.

czytelnia.jpg

Regulamin wypożyczania podręczników i przekazywania materiałów ćwiczeniowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.811) wprowadza nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.​

Wykaz podręczników

kliknij tutaj

podreczniki.jpg

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • Regulamin     korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

  • zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  określonych w ramowych planach nauczania,

  • tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,

  • postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział II

Zadania biblioteki podręczników szkolnych

 • Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

 • Biblioteka nieodpłatnie:

  • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne,

  • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

  • Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 • Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie protokołu przyjęcia sporządzonego przez nauczyciela bibliotekarza.

 • Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.

 • Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

Rozdział IV

Udostępnianie zbiorów

 • Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

 • Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

 • Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego - najpóźniej do 10 września danego roku szkolnego.

 • Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 20 czerwca.

 • W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Inowrocławiu wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (zał. 1).

 • Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem  sprawdzili  stan  podręcznika  lub  materiałów  edukacyjnych,  a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi bibliotekarzowi.

 • Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książek przed zniszczeniem.

 • Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 • Do 20 czerwca uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręczników.

 • Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do odkupienia podręcznika.

 • Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 • Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią  niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 • Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 • Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły.

bottom of page